RWE przejmie całą działalność związaną z OZE od E.ON

Wszystkie światowe media obiegła wczoraj informacja, że RWE i E.ON zamierzają dokonać transakcji polegającej na przekazaniu E.ON udziałów innogy dotychczas w posiadaniu RWE. Transakcja miałaby polegać na przekazaniu przez RWE 76,8 % aktywów innogy koncernowi E.ON. W zamian E.ON oddałby RWE 16,67 % swoich własnych aktywów. W tym celu E.ON wyemitowałby akcje podwyższające kapitał o 20 %. Umowa przewiduje również przekazanie RWE przez E.ON całości działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii wraz z profitami na dzień 01.01.2018 r.

W zamian za 76,8% udziałów innogy RWE otrzymałby 16,67% udziałów w E.ON. Akcje zostaną wyemitowane przez E.ON w drodze podwyższenia kapitału o 20% w zamian za wkład niepieniężny w ramach istniejących zezwoleń. Ponadto RWE – po uzyskaniu przez E.ON kontroli nad spółką innogy – otrzyma zasadniczo całą działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii E.ON, w tym korzyści ekonomiczne na dzień 1.1.2018.

Umowa dotyczyłaby całego sektora odnawialnych źródeł energii innogy i działalności magazynowej gazu innogy, a także udziału innogy w austriackim zakładzie energetycznym Kelag. Co więcej, RWE otrzyma mniejszościowe udziały posiadane obecnie przez spółkę zależną E.ON Preussen Elektra w elektrowniach jądrowych Gundremmingen i Emsland obsługiwanych przez RWE. Ponadto umowa przewidywałaby wypłatę przez RWE gotówki w wysokości 1,5 mld EUR dla E.ON.

W transakcji tej 76,8% udziałów RWE w innogy zostałoby wycenione na 40,00 EUR za akcję, w tym oczekiwane dywidendy w wysokości 3,24 EUR na akcję ogółem za lata obrotowe 2017 (do zapłaty w 2018 r.) i 2018 (do zapłaty w 2019 r.), które RWE nadal otrzymywałoby do czasu spodziewanego zamknięcia transakcji.

Po przeprowadzeniu tej transakcji RWE połączyłoby dotychczasową własność przedsiębiorstw E.ON i innogy w zakresie odnawialnych źródeł energii tworząc wiodące europejskie przedsiębiorstwo pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych i zabezpieczające dostawy z szeroko zdywersyfikowanym portfelem odnawialnych i konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz z wykorzystaniem dotychczasowego handlu.

Transakcja musi być jeszcze zatwierdzona przez zarządy obu spółek. Wymagane będzie także spełnienie innych warunków, szczególnie zawartych w przepisach antymonopolowych.

źródło: komunikat prasowy RWE